Užitné vzory

základní informace o užitných vzorech


Zákonná úprava
Zákonná úprava zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Užitné vzory
Užitným vzorem se chrání technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné (kritéria podobná zákonným předpokladům patentovatelnosti vynálezů).

Mezi technická řešení nelze zařadit
- objevy, vědecké teorie a matematické metody
- pouhé vnější úpravy výrobků
- plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti
- programy počítačů
- pouhé uvedení informace


Užitnými vzory nelze chránit
Užitnými vzory nelze chránit technologie a pro jejich ochranu zůstává i nadále pouze patentová ochrana. Rovněž tak nové odrůdy rostlin a nová plemena zvířat nelze přihlašovat na zápis do rejstříku užitných vzorů (lze chránit pouze v rozsahu vyhlášek ministerstva zdravotnictví popř. ministerstva zemědělství - shodné i u vynálezů). Užitným vzorem nelze dále chránit biologické produkční mikroorganismy.

Novost užitného vzoru
Novost užitného vzoru se posuzuje stejně jako novost vynálezu. Všechny poznatky zveřejněné kdekoliv ve světě před dnem priority mohou být namítány proti novosti užitného vzoru. Výjimku tvoří zveřejněné práce původce z posledních šesti měsíců před podáním přihlášky užitného vzoru. Ty nemohou tvořit namítací materiál.

Právo na užitný vzor
Právo na užitný vzor má původce, tj. ten kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací, nebo jeho právní nástupce

Zápis užitných vzorů
O zápis do rejstříku užitných vzorů se žádá přihláškou užitného vzoru podanou u Úřadu průmyslového vlastnictvý (patentový úřad), která smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou navzájem spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku. splňuje-li přihláška formální náležitosti stanovené zákonem, zapíše Úřad průmyslového vlastnictvý užitný vzor do rejstříku.

Účinky užitného vzoru
Účinky užitného vzoru, které nastávají dnem oznámení o jeho udělení ve věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (Úřad): Majitel užitného vzoru má výlučné právo využívat užitný vzor (monopol), poskytnout souhlas k jeho využívání (licence) nebo užitný vzor převést (prodej).

Posouzení novosti užitného vzoru
U užitného vzoru se provádí pouze formální průzkum. Posouzení novosti a toho, zda řešení přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné, probíhá jen v případě, že dojde k výmazovému řízení. Důkazní materiál při žádosti o výmaz musí obstarat vlastními rešeršemi protistrana.

Ochrana užitným vzorem
Ochrana technického řešení užitným vzorem je pro přihlašovatele výhodná nejen rychlostí zápisu, nejen relativní snadností jejího dosažení, ale i tím, že nevyžaduje tak vysoké finanční náklady na přihlášení a udržení ochrany. Nevýhodou je naopak kratší doba ochrany , tj. 4 roky (ode dne podání přihlášky) s možností dvojího prodloužení o tři roky, tj. na celkovou ochrannou dobu 10 roků. Další nevýhodou je menší jistota ochrany, protože užitný vzor se zapisuje do rejstříku bez úplného průzkumu. Větší jistotu ochrany si může zajistit přihlašovatel tím, že si sám provede vlastní předběžný průzkum novosti.

Porušování užitného vzoru
Majitel užitného vzoru se může domáhat (i soudní cestou), aby porušení práva bylo zakázáno, jeho následky byly odstraněny, byla nahrazena způsobená škoda a poskytnuto přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Porušování užitného vzoru postihuje § 151 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.).