Registrace ochranné známky EU ®

základní informace o registraci ochranných známek Evropské unie (EU) [CENA]

Od vstupu ČR do EU řešíme vše spojené s registrací ochranných známek EU.

Aktuálně: od 22.1.2024 vyřizujeme pro naše klienty DOTACE na rok 2024 pro nové ochranné známky a průmyslové vzory včetně evropských. Udělený grant dokáže významně snížit náklady na přihlášení těchto práv. Grant činí 75% ze správních poplatků a lze jej čerpat až do výše 1000,- EUR. Neváhejte nás kontaktovat [Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.]

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

 • 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie ze dne 14. června 2017
 • 2018/625 Nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430
 • 2018/626 prováděcí Nařízení Komise (EU) ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 mění nařízení o ochranné známce Společenství a dne 23. března 2016 vstoupilo v platnost. Nařízení mění název Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a ochranná známka Společenství se nazývá ochrannou známkou Evropské unie.

 

Registrace ochranné známky Evropské unie 

Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát v členských státech Evropské unie, představuje systém ochranné známky EU (European Union trade mark), upravený Nařízením Rady ES č. 40/94. Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante (Španělsko) získá přihlašovatel ochranu ve všech 27 členských státech EU.

 

Proč si registrovat ochrannou známku EU?

Proč registrovat ochrannou známku

 • registrace v 27 členských státech EU jedním zástupcem
 • ochrana a exkluzivní užívání značky
 • právní jistota a klid při užívání značky
 • ochranná známka ® je symbolem důvěryhodnosti a zvyšuje prestiž značky
 • umožňuje účinně bránit neoprávněnému užívání značky
 • obrana proti napodobitelům a pirátům v krádeži značky
 • ochranná známka ® je silným reklamním prostředkem
 • může zvýšit hodnotu značky při prodeji
 • pomůže zabránit budoucím sporům

Proč neregistrovat ochrannou známku

 • užívání značky bez právní jistoty
 • nebezpečí ztráty užívacího práva
 • strach zákazníků při nákupu
 • komplikovaná obrana při zneužití či napodobení značky třetí osobou
 • horší postavení při napadení ze zneužití či napodobování jiné ochranné známky
 • nemůžete snadno bránit prodeji padělků Vašich produktů
 • nemůžete snadno zabránit registraci podobných ochranných známek jinými firmami

Registrace ochranné známky je investice do Vaší firmy, která se Vám mnohonásobně vrátí. Neváhejte a registrujte s námi. Máme zkušenosti, férový přístup i dobré ceny ;-). 


Cena za registraci ochranné známky EU?
Cena za registraci ochranné známky EU je odvislá od rozsahu výrobků a/nebo služeb a počtu tříd mezinárodního třídění do kterých se výrobky a služby zatřídí. ochranné známky EU (27 států) se celková cena za přihlášení pohybuje od cca 32.000,- Kč včetně správního poplatku (správní poplatek od 850,- EUR, ale záleží na počtu tříd, cena tedy může být i vyšší). S grantem ušetříte od cca 15.000 - 25.000 tis. Kč). Pokud při zápisném řízení nevzniknou větší komplikace (např. připomínky, námitky nebo po zápisu návrhy na prohlášení neplatnosti, návrhy na zrušení apod.) jedná se o náklady na 10 let v 27 člesnkých státech EU. Přesnou cenu Vám spočítáme na míru. 

 

Ztvárnění ochranné známky
Ochrannou známku Evropské unie mohou tvořit všechna označení, schopná grafického ztvárnění, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, jako například: slova, fantazijní či patřící do běžného jazyka (v tom případě musí jít o slova, která nejsou užívána v daném jazyce jako druhové označení zboží nebo služeb, jichž se známka týká); jména a příjmení; podpisy; písmena, číslice; zkratky, kombinace písmen, číslic a značek, loga; slogany; kresby, obrázky a obrazové znaky; podobizny; soubory slov nebo grafických prvků; etikety; trojrozměrné ochranné známky, např. tvary výrobků či jejich obalů; barvy a kombinace barev.

Ochranná známka EU má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky ve všech členských státech. Ochranná známka může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze na celém úžemí EU.

Jedinou výjimku z této zásady tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropské unie. Z jednotné povahy této známky rovněž vyplývá, že povinnost užívat ji (při jejímž nedodržení může dojít až ke zrušení známky) je splněna, je-li užívána alespoň na území jednoho členského státu EU.

 

Důvody zamítnutí ochranné známky

Absolutní důvody zamítnutí
Přihláška je zamítnuta, vykazuje-li přihlašované označení některé z vlastností, které jsou uvedeny v článku 7 nařízení.

 

Do rejstříku ochrnných známek se nezapíše takové označení:

 • nemá-li přihlašované označení rozlišovací způsobilost
 • je-li tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z členských států sloužit v obchodě k označení druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností
 • je-li označení tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce některého členského státu nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech

Tyto důvody k zamítnutí přihlášky lze překonat, jestliže přihlašované označení získalo užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost či tzv. „druhotný význam“.
Další absolutní důvody k zamítnutí, jsou:

 • je-li označení tvořeno výlučně tvarem, který je dán samotnou povahou výrobku, nebo tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku, případně tvarem, který dodává výrobku podstatnou hodnotu
 • označení, která odporují veřejnému pořádku nebo přijatým morálním zásadám
 • označení, která jsou takové povahy, že mohou v některém členském státě klamat veřejnost, např. ohledně povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobku nebo služby
 • označení, k jejichž zápisu nedaly příslušné orgány souhlas a musí být zamítnuta podle čl. 6 ter Pařížské úmluvy
 • označení obsahující jiné znaky, emblémy nebo erby, než ty, na které se vztahuje čl. 6 ter Pařížské úmluvy, a která představují zvláštní veřejný zájem, pokud příslušný orgán nedal souhlas k jejich zápisu
 • ochranné známky pro vína nebo lihoviny, které obsahují zeměpisné označení nebo sestávají z takového označení, ve vztahu k takovým vínům nebo lihovinám, které nemají uváděný původ
  Všechny výše uvedené důvody platí, i když jako důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství, tedy např. v jediném členském státě.

 

Relativní důvody zamítnutí

Relativními důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky

 • přihlašované označení je totožné se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které je přihlášeno, jsou také totožné s těmi, pro které je zapsána
 • jestliže z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, které obě známky označují, existuje nebezpečí záměny v povědomí veřejnosti na území, na němž je starší známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se známkou "Staršími ochrannými známkami" se přitom rozumějí následující druhy, jejichž přihlášky mají dřívější datum podání, než je datum podání přihlášky známky Společenství, s případným přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti:
  • známky Společenství
  • známky zapsané v některém členském státě nebo mezinárodní známky zapsané s účinky pro některý členský stát
  • přihlášky výše uvedených známek s výhradou jejich zápisu
  • ochranné známky, které k datu podání přihlášky, popřípadě k datu uplatněného práva přednosti v některém členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy obecně známé

Práva majitele ochranné známky

 • Ochranná známka Evropské unie poskytuje svému majiteli ochranu proti její reprodukci či napodobení na celém území Evropské unie. Tuto známku lze převést a může být i předmětem licence.
 • Ochranná známka EU může být převedena pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pro jejich část.

 

Licence
Ochranná známka Evropské unie může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo jejich část a pro všechny nebo některé členské státy Evropské unie. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

 

Jazyk
Přihláška ochranné známky EU se podává v některém z úředních jazyků EU, kterých je v současné době 11. Úředních jazyků EUIPO je však pouze pět: angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština.

Přihlašovatel musí proto v přihlášce uvést i druhý jazyk, který je jazykem EUIPO a s jehož možným užitím pro řízení námitkové, zrušovací nebo řízení o neplatnosti souhlasí. Tento jazyk může EUIPO používat také v písemných sděleních přihlašovateli, pokud nebyla přihláška podána v některém z pěti úředních jazyků EUIPO. Námitky a návrh na zrušení nebo neplatnost musí být podány v některém jazyce OHIMu. Přihlášky, zápisy do rejstříku a jiné informace se ve Věstníku zveřejňují ve všech úředních jazycích Evropské unie.

 

Průzkum
Po podání přihlášky EUIPO zkoumá, zda jsou splněny náležitosti podání, zda je přihlašovatel oprávněn být majitelem ochranné známky EU, zda nejsou dány absolutní důvody zamítnutí přihlášky.

 

Rešerše
Je-li přihlášce přiznáno datum podání, EUIPO vyhotoví rešeršní zprávu, v níž jsou uvedeny starší přihlášky nebo zapsané ochranné známky EU, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být namítány vůči zápisu ochranné známky společenství, která je předmětem přihlášky. Kopii přihlášky předá EUIPO Úřadům průmyslového vlastnictví (patentovým úřadům) všech členských států, které oznámily své rozhodnutí provádět rešerše ve svém vlastním známkovém rejstříku.
Každý takový úřad předá EUIPO ve lhůtě tří měsíců rešeršní zprávu, která buď uvádí starší národní ochranné známky nebo starší přihlášky národních ochranných známek, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být namítány vůči zápisu ochranné známky EU, která je předmětem přihlášky, nebo konstatuje, že rešerše taková práva neodhalila.
EUIPO předá neprodleně přihlašovateli ochranné známky Společenství rešeršní zprávu Společenství a národní rešeršní zprávy.
EUIPO nezamítne z moci úřední přihlášku na základě zjištěných starších práv; ve lhůtě jednoho měsíce od odeslání rešeršních zpráv přihlašovateli se přihláška zveřejní.

 

Námitky
Námitky mohou podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky majitelé starších práv, vyjmenovaných v čl. 8 nařízení (viz výše, relativní důvody zamítnutí). Námitky musí být podány písemně a musí být odůvodněny. Podmínkou jejich projednání je rovněž zaplacení poplatku.
Neodmítne-li EUIPO námitku jako nepřípustnou, sdělí ji přihlašovateli a vyzve jej, aby se k ní ve stanovené lhůtě vyjádřil. Současně jej upozorní, že námitkové řízení se považuje za úředně zahájené dva měsíce po podání námitky. V této dvouměsíční lhůtě mají obě strany možnost smírného vyřešení problému. Pokud k tomu skutečně dojde, vrátí EUIPO namitateli poplatek.
Námitkové řízení konči buď zamítnutím námitky, nebo zamítnutím přihlášky. Přihláška může být také zamítnuta i jen ve vztahu k těm výrobkům či službám, pro které nelze ochrannou známku zapsat. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky se zveřejní, jakmile se stane konečným.

 

Zpětvzetí, omezení a změna přihlášky
Přihlašovatel může kdykoli vzít zpět podanou přihlášku ochranné známky EU nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje.

 

Zápis do rejstříku
Vyhovuje-li přihláška stanoveným požadavkům a nebyly-li podány námitky nebo byly-li námitky konečným rozhodnutím zamítnuty, zapíše se známka do rejstříku jako ochranná známka EU.
Podmínkou je také ještě zaplacení poplatku za zápis. Poplatek za zápis se skládá ze základního poplatku a z poplatku za každou třídu převyšující tři třídy, pro kterou má být známka zapsána. Zápis ochranné známky EU do rejstříku se zveřejní ve Věstníku. EUIPO vydá majiteli takové známky osvědčení o jejím zápisu.

 

Platnost ochranné známky Evrospké unie
Doba platnosti zápisu známky EU do rejstříku je 10 let ode dne podání přihlášky. Zápis může být obnoven, a to vždy na období 10 let.

 

Konverze neboli převod na přihlášku národní ochranné známky
Přihlašovatel známky EU, jehož přihláška byla zamítnuta či vzata zpět, nebo majitel ochranné známky EU, jejíž účinky zanikly, může požádat o převod své přihlášky nebo ochranné známky EU na přihlášku národní.
Žádost o konverzi je třeba podat do tří měsíců od rozhodné skutečnosti, kterou je podle povahy věci sdělení EUIPO, zpětvzetí přihlášky, skončení platnosti zápisu, nabytí právní moci soudního rozhodnutí apod. Žádost se podává u EUIPO a musí v ní být uvedeny členské státy, v nichž má být provedeno řízení o zápisu národní ochranné známky. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za převod.
EUIPO předá žádost úřadům průmyslového vlastnictví států, které jsou v ní uvedeny. Na základě konverze je národní přihlášce, která vznikla konverzí z přihlášky ochranné známky EU, přiznáno v příslušném členském státě datum podání nebo den vzniku práva přednosti uvedené přihlášky nebo známky a případně i vstup do práv starší ochranné známky.

 

Opravné prostředky
Každý účastník řízení před EUIPO, které skončilo vydáním rozhodnutí, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Odvolání má suspenzívní účinek. Rozhodnutí, kterým se neukončuje řízení ve vztahu k některému ze účastníků, může být napadeno odvoláním pouze společně s konečným rozhodnutím, ledaže by toto rozhodnutí připouštělo samostatné odvolání.
Odvolání se podává písemně u Úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí.

 

Zastupování
Pouze osoby fyzické nebo právnické, které nemají na území EU bydliště nebo sídlo ani skutečný průmyslový či obchodní podnik, musí být v řízení před EUIPO zastoupeny kvalifikovaným zástupcem. Výjimku tvoří podání přihlášky ochranné známky, při kterém není povinnost zastoupení stanovena.
Zastupovat osoby fyzické nebo právnické před Úřadem může pouze:
- advokát, který je oprávněn vykonávat činnost na území některého členského státu a má obchodní sídlo na území Společenství, v tom rozsahu, v jakém může jednat v uvedeném státě jako zástupce ve věcech ochranných známek 

- kvalifikovaný zástupce (patentový zástupce, specializující se na práva z průmyslového vlastnictví) zapsaný v seznamu, který vede za tím účelem EUIPO.