Nabídka našich služeb

známkové a patentové kanceláře


Nabídka našich služeb
Známková a patentová kancelář v zastoupení Václava Műllera, evropského patentového zástupce a Mgr. Davida Műllera, patentového zástupce, zastupuje své klienty na území v České republiky před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV - patentový úřad), před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO - World Intellectual Property Organization, se sídlem v Ženevě se sídlem ve Švýcarsku - Mezinárodní úřad a úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO - European Union Intellectual Property Office se sídlem v Alicante ve Španělsku) a rovněž zajišťuje ochranu v zahraničí prostřednictvím tamních patentových zástupců v příslušných státech.

 

Pro naše klienty zajišťujeme:
- konzultace osobní, emailové či telefonické ve všech oblastech průmyslově právní ochrany
- přípravu, zpracování a podání přihlášek k registraci ochranných známek národních
- přípravu, zpracování a podání přihlášek k registraci ochranných známek mezinárodních
- přípravu, zpracování a podání přihlášek k registraci ochranných známek Evropské unie (EU)
- přípravu, zpracování a podání přihlášek k registraci průmyslových vzorů
- přípravu, zpracování a podání přihlášek k registraci průmyslových vzorů Společenstvé (Evropské unie - EU)
- přípravu, zpracování a podání přihlášek vynálezů se žádostí o udělení patentu
- přípravu, zpracování a podání přihlášek užitných vzorů
- přípravu, zpracování a podání přihlášek označení původu
- rešerše na zamýšlené ochranné známky v národní databázi ochranných známek
- rešerše na zamýšlené ochranné známky v mezinárodní databázi ochranných známek
- rešerše na zamýšlené ochranné známky v databázi ochranných známek EU
- rešerše na průmyslové vzory v národní databázi průmyslových vzorů
- rešerše na průmyslové vzory Evropské unie (EU) v databázi průmyslových vzorů EU
- rešerše na užitné vzory
rešerše na práva daných spolčeností
- pravidelné měsíční sledování (monitoring ochranných známek) zveřejněných ochranných známek ve Věstnících (ÚPV, EUIPO)
- zastoupení před ÚPV i EUIPO v námitkovém řízení (proti zápisu zveřejněné ochranné známky) včetně zpracování námitek proti zápisu
- zastoupení před ÚPV i EUIPO ve sporných řízeních (návrhy na zrušení, návrhy na prohlášení ochranných známek za neplatnou), včetně zpracování návrhů na výmaz (průmyslových i užitných vzorů aj.)
- zastoupení před ÚPV při zrušovacím řízení (u patentů), včetně zpracování návrhů na zrušení
- zastoupení v určovacích řízeních (zda chráněné řešení spadá do rozsahu určité konkrétní ochrany)
- zpracování smluv při převodech práv k ochranným známkám, patentům,užitným vzorů, průmyslovým vzorům pro převody před ÚPV, EUIPO, WIPO
- zpracování licenčních smluv
- zápisy změn
- a další služby týkající se průmyslových práv (zajišťování a sledování prodloužení platnosti apod.) 

U všech zastupovaných případů je automaticky zajišťováno udržování platnosti jednotlivých druhů průmyslového vlastnictví apod., po celou dobu jejich platnosti. Majitel průmyslového práva je s dostatečným časovým předstihem informován o lhůtách k obnově.

 

Úvodní konzultaci poskytujeme zdarma.