Nabídka služeb

v oboru jsme již 31 let ... od roku 1992


Nabídka našich služeb
Známková a patentová kancelář v zastoupení Václava Műllera, evropského patentového zástupce a Mgr. Davida Műllera, patentového zástupce, zastupuje své klienty na území v České republiky před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV - patentový úřad), před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO - World Intellectual Property Organization, se sídlem v Ženevě se sídlem ve Švýcarsku - Mezinárodní úřad a úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO - European Union Intellectual Property Office se sídlem v Alicante ve Španělsku) a rovněž zajišťuje ochranu v zahraničí prostřednictvím tamních patentových zástupců v příslušných státech.

 

Pro naše klienty zajišťujeme:

Aktuálně: od 23.1.2023 vyřízujeme pro naše klienty GRANTY 2023 pro nové ochranné známky a průmyslové vzory. Udělaný grant dokáže významně snížit náklady na přihlášení těchto práv. Grant činí 75% ze správních poplatků a lze jej čerpat  až do výše 1000 EUR.

 • konzultace osobní, emailové či telefonické ve všech oblastech průmyslově právní ochrany
 • přípravu, zpracování a podání přihlášky k registraci ochranné známky na národní úrovni
 • přípravu, zpracování a podání přihlášky k registraci ochranné známky mezinárodní
 • přípravu, zpracování a podání přihlášky k registraci ochranné známky EU
 • přípravu, zpracování a podání přihlášky k registraci průmyslového vzoru
 • přípravu, zpracování a podání přihlášky k registraci průmyslového vzoru Společenstvé (EU)
 • přípravu, zpracování a podání přihlášky vynálezu se žádostí o udělení patentu
 • přípravu, zpracování a podání přihlášky užitného vzoru
 • přípravu, zpracování a podání přihlášky označení původu
 • rešerše na zamýšlené ochranné známky v národní databázi ochranných známek
 • rešerše na zamýšlené ochranné známky v mezinárodní databázi ochranných známek
 • rešerše na zamýšlené ochranné známky v databázi ochranných známek EU
 • rešerše na průmyslové vzory v národní databázi průmyslových vzorů
 • rešerše na průmyslové vzory Evropské unie (EU) v databázi průmyslových vzorů EU
 • rešerše na užitné vzory
 • rešerše na práva daných spolčeností
 • pravidelný monitoring ochranných známek zveřejněných ochranných známek ve Věstnících (ÚPV, EUIPO)
 • zastoupení a řešení sporných řízení před ÚPV i EUIPO v námitkových řízeních 
 • zastoupení a řešení sporných řízení před ÚPV i EUIPO ve sporných řízeních (návrhy na zrušení, návrhy na prohlášení ochranných známek za neplatnou), včetně zpracování návrhů na výmaz (průmyslových i užitných vzorů aj.)
 • zastoupení před ÚPV při zrušovacím řízení (u patentů), včetně zpracování návrhů na zrušení
 • zastoupení v určovacích řízeních (zda chráněné řešení spadá do rozsahu určité konkrétní ochrany)
 • zpracování smluv při převodech práv k ochranným známkám, patentům,užitným vzorů, průmyslovým vzorům pro převody před ÚPV, EUIPO, WIPO
 • zpracování licenčních smluv
 • zápisy změn
 • a další služby týkající se průmyslových práv (zajišťování a sledování prodloužení platnosti apod.) 

U všech zastupovaných případů je automaticky zajišťováno udržování platnosti jednotlivých druhů průmyslového vlastnictví apod., po celou dobu jejich platnosti. Majitel průmyslového práva je s dostatečným časovým předstihem informován o lhůtách k obnově.

 

Úvodní konzultaci poskytujeme zdarma.