Registrace průmyslového vzoru

základní informace o registraci průmyslových vzorů

Aktuálně: od 22.1.2024 vyřizujeme pro naše klienty DOTACE na rok 2024 pro nové ochranné známky a průmyslové vzory včetně evropských. Udělený grant dokáže významně snížit náklady na přihlášení těchto práv. Grant činí 75% ze správních poplatků a lze jej čerpat až do výše 1000,- EUR. Neváhejte nás kontaktovat [Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.]


Zákonná úprava
Zákonná úprava: zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb.

 

Ochrana průmyslovým vzorem
Průmyslovým vzorem je chráněn vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení, např. tvar láhve, postele, etiketa, tiskopis apod. Podmínkou zápisu je novost provedení a individuální povaha.

 

Průmyslovým vzorem není
Průmyslovým vzorem není takové řešení, které spočívá v technickém a konstrukčním řešení, přenesení známé vnější úpravy na výrobek jiného druhu, zvětšení nebo zmenšení známé úpravy výrobku, změna materiálu pro vnější úpravu, vnější úprava výrobku zjistitelná jen při zvláštním porovnání a barva, není-li ji užito ve spojení s tvarem, s obrysem nebo kresbou, architektonická řešení stavby, stejně jako počítačové programy.

 

Řízení o přihlášce průmyslového vzoru
Podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví (patentový úřad) se žádostí o zápis do rejstříku (přihláška musí splňovat řadu formálních a věcných podmínek), zaplacení správního poplatku. Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti (priorita). Přihlášku průmyslového vzoru podrobí Úřad průzkumu. Splňuje-li průmyslový vzor podmínky ochrany, zapíše jej Úřad do rejstříku a přihlašovateli vydá osvědčení o zápisu, jinak Úřad přihlášku zamítne. Současně se zápisem Úřad průmyslový vzor zveřejní, pokud nebylo požádáno o odklad zveřejnění.

 

Účinky zapsaného průmyslového vzoru
Vlastník průmyslového vzoru má výlučné právo vzor užívat a bránit třetím osobám jej užívat bez jeho souhlasu (monopol), poskytnout souhlas s jeho využíváním (licence) nebo své právo převést na jiného (prodej). Užíváním se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz, užívání nebo skladování výrobku. Doba ochrany průmyslového vzoru: 5 roků od data podání přihlášky. Na žádost a po zaplacení poplatku ve lhůtě Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad) dobu ochrany obnoví vždy o 5 roků až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky.

 

Porušování průmyslového vzoru
Vlastník se může domáhat (u soudu), aby porušení práva bylo zakázáno a jeho následky byly odstraněny,byla nahrazena způsobená škoda, poskytnuto přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, požadovat zničení výrobků porušujících jeho právo, případně i materiálů a nástrojů určených převážně k výrobě porušující jeho právo požadovat informaci o původu výrobku ohrožujícího nebo porušujícího jeho právo.