Registrace mezinárodních ochranných známek ®

základní informace o registraci mezinárodních ochranných známek

Již 31 let řešíme vše spojené s registrací mezinárodních ochranných známek.

Možnosti přihlášení ochranné známky v zahraničí
Jednu z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, představuje Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek z roku 1891 (dále jen Madridská dohoda) a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen Protokol).

 

Výhody registrace mezinárodní ochranné známky přes Madrickou dohodu
Hlavní výhodou Madridské dohody je možnost přihlásit mezinárodní ochrannou známku prostřednictvím jediné přihlášky do všech nebo některých zvolených členských zemí Madridské dohody či Protokolu. V případě kladného průběhu řízení o přihlášce ochranné známky je tato známka chráněna ve všech zvolených členských státech stejně jako ochranná známka přihlášena národní cestou v každé jednotlivé členské zemi.

 

Podmínky zápisu mezinárodní ochranné známky
Podmínkou pro podání přihlášky mezinárodní ochranné známky je zápis (v případě Protokolu pouze přihlášení) národní ochranné známky v zemi původu přihlašovatele. Pokud je přihlašovatel českou právnickou nebo fyzickou osobou, musí nejprve přihlásit svoji ochrannou známku v ČR. Po zápisu této známky do rejstříku ochranných známek ČR (V případě Protokolu již po přihlášení) může přihlašovatel podat svoji přihlášku mezinárodní ochranné známky a vyznačit zvolené země, ve kterých si přeje své označení chránit.

 

Průběh řízení
WIPO (World Intellectual Property Organization) zapíše ochrannou známku s vyznačením zvolených zemí a zveřejní zápis ochranné známky ve svém věstníku. Tuto informaci obdrží zápisný patentový úřad v každé zvolené zemi. Pokud zápisný úřad zvolené země neodmítne zápis mezinárodní ochranné známky na svém území do jednoho roku (některé země Protokolu mohou uplatnit 18 měsíční lhůtu) ode dne, kdy obdrží informaci o zápisu mezinárodní ochranné známky, požívá mezinárodní ochranná známka ochrany na tomto území automaticky ode dne zápisu v mezinárodním rejstříku (WIPO).

 

Platnost mezinárodní ochranné známky
Platnost mezinárodní ochranné známky je 10 let a může být neomezeně obnovována vždy na dalších 10 let. Podmínkou pro obnovu mezinárodní ochranné známky je včasné uhrazení obnovovacích poplatků.

 

Je třeba ještě zdůraznit, že zápis mezinárodní ochranné známky je po dobu 5 let od zápisu závislý na existenci a platnosti národního zápisu ochranné známky v zemi původu. Pokud by např. ochranná známka zapsaná v zemi původu (např. národní česká ochranná známka) byla vymazána zcela nebo částečně z rejstříku ochranných známek, ztrácí i mezinárodní ochranná známka zcela nebo zčásti ochranu.

 

Smluvní státy Madridské dohody
Seznam smluvních států Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek včetně členských států Protokolu k této dohodě můžete stáhnout [zde] (s účinností od 06.05.2023)

 

Sazebník mezinárodních poplatků
Sazebník poplatků stanovený prováděcím řádem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě můžete stáhnout [zde] (s účinností od 04.03.2024