Patenty

základní informace o registraci vynálezů


Zákonná úprava:
zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákona č. 116/2000 Sb., prováděcí vyhláška č. 550/1990 Sb.

Patenty
Na vynález může být udělen patent, pokud tento vynález splňuje následující hmotněprávní předpoklady stanovené zákonem:

- Patent je nový, tj. není součástí stavu techniky v tuzemsku a v zahraničí. Stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti (priorita), zveřejněno kdekoliv ve světě, tj. jakékoliv informace zpřístupněné neomezenému okruhu osob. Tyto informace mohou být obsaženy v tiskovinách (rozmnoženiny, patentové spisy, knihy, časopisy, noviny, vědeckovýzkumné zprávy a firemní literatura), jsou šířeny ústním podáním (přednáška), nebo jakýmkoliv jiným způsobem vnímatelným lidskými smysly (předvedením, vyobrazením, reálným vyhotovením a zejména předchozím využíváním).
- Patent je výsledkem vynálezecké činnosti, k čemuž dochází tehdy, jestliže vynález pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Jedná se o originální tvůrčí řešení, které se z pohledu současné techniky jeví jako podstatné novum, přičemž však nemůže jít jen o prostou, byť novou, kombinaci známých prvků.
- Patent je průmyslově využitelný tj., že může být opakovaně využíván při hospodářské činnosti (výroba, uvedení do oběhu, použití způsobu nebo postupu, upotřebení výrobku).
- Patent nesmí být ve výlukách z patentovatelnosti

Patenty se absolutně neudělují na:
- vynálezy, které jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky
- způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí a zvířat
- odrůdy rostlin nebo plemena zvířat, biologické postupy pěstování a šlechtění odrůd rostlin a plemen zvířat


Zákon přímo stanovuje, co není vynálezem:
- objevy, vědecké teorie, matematické metody
- pouhé vnější úpravy výrobků
- plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti
- programy počítačů
- pouhé uvedení informace


Udělení patentu
Splňuje-li předmět přihlášky vynálezu stanovené hmotněprávní předpoklady, není-li řešení vyloučeno z ochrany a zaplatí-li přihlašovatel příslušný správní poplatek, udělí Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad) přihlašovateli patent a vydá mu příslušnou patentovou listinu. Obsah patentového práva je zákonem stanoven jako účinek patentu, působící proti všem cizím osobám, přičemž rozsah ochrany vynálezu je určen patentovými nároky. Právo na patent má původce vynálezu nebo jeho právní nástupce.
Zákon rozeznává i tzv. podnikový vynález, kdy původce vytvořil vynález ke splnění úkolu z pracovního nebo jiného obdobného poměru. V takovém případě přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li ovšem smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno.

Majitel patentu
Majitel patentu má výlučné právo vynález využívat, poskytnout souhlas k jeho využívání jiným osobám (udělení licence), nebo na ně patent převést. Tyto účinky patentu nenastávají však jeho udělením, ale až ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Kdo bez souhlasu majitele využívá vynález, porušuje jeho výlučná práva a s tímto protiprávním jednáním jsou spojeny i nepříznivé důsledky. Podle zákona se může majitel domáhat zejména toho, aby rušení práva bylo zakázáno a následky porušení byly odstraněny. Byla-li tímto zásahem způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu. V tomto případě se nahrazuje nejen vzniklá škoda, ale i ušlý zisk.

Využití vynálezu
Využití vynálezu je zákonem vyhrazeno oprávněnému subjektu, tedy majiteli patentu, kterému přísluší výlučné právo vynález využívat. Zákon však umožňuje, aby na žádost třetí osoby byl tento patentový monopol prolomen nucenou licencí, kterou uděluje Úřad průmyslového vlastnictví. Jedná se zejména o zneužití patentového monopolu tím, že majitel nevyužívá vynález a přitom nechce dát souhlas jiné osobě k využití vynálezu.

Účinky patentu
Účinky patentu, které nastávají dnem oznámení o jeho udělení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (Úřad): Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález (monopol), poskytnout souhlas k jeho využívání (licence) nebo patent převést (prodej).

Doba platnosti patentu
Doba platnosti patentu je 20 roků ode dne podání přihlášky za předpokladu úhrady ročních udržovacích poplatků ve lhůtě.