Registrace ochranné známky ®

základní informace o možnostech registrace ochranné známky

Již 29 let řešíme vše spojené s registrací ochranných známek.

Co pro Vás zajistíme:
- po uvedení základních informací Vám připravíme návrh seznamu výrobků a/nebo služeb na míru dle Mezinárodního třídění a v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a doporučíme případné rozšíření seznamu tak, aby skutečně odpovídal Vašemu zaměření
- doporučíme případnou úpravu loga, zajistíme základní grafické úpravy v rámci ceny za registraci ochranné známky
- upozorníme na zjevná rizika, která mohou vzniknout v průběhu zápisného řízení
- bezodkladně zpracujeme a podáme žádost o registraci ochranné známky (včetně urgentního zpracování bez navýšení ceny)
- v průběhu řízení vyřídíme výhrady Úřadu
- při závažnějším průběhu řízení Vás upozorníme na nastalou situaci, provedeme analýzu celého problému (např. v případě připomínek k zápisu, námitkám proti zápisu) a navrhneme možná řešení, která by mohla vést k registraci ochranné známky
- po úspěšném zápisu ochranné známky Vám zašleme osvědčení o zápisu a zařadíme Vás do databáze sledování k obnově
- po zápisu ochranné známky vedeme Váš spis a pokud nastanou komplikace po zápisu (např. uplatněný návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, návrh na zrušení ochranné známky apod.) provedeme analýzu celého problému a navrhneme možné řešení k udržení zachování daného práva

Základní právní normy, týkající se ochranných známek

- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ochranné známky
Ochranné známky jsou jedním z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších způsobů označování výrobků a služeb. Tyto označení lze umístit na jakýchkoliv výrobcích, obalech výrobků, propagačních materiálech, na obchodních listinách, k označení služeb apod. a to v nejrůznějších rozměrech, tvarech, grafických úpravách a v jakýchkoliv barevných provedení.

Význam ochranných známek

Ochranné známky slouží k odlišení výrobků nebo služeb jednoho výrobce od druhého.

Co je ochranná známka?

Dle zákona může být ochrannou známkou jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé

a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a

b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Označení ochranné známky

Registrovaná ochranná známka se označuje symbolem R v kroužku ® nejčastěji umístěném v pravém horním rohu. Umístění symbolu ® zákon nenařizuje, ale je vhodné je k chráněnému označení umístit a dát tím najevo, že je označení chráněno. 

Platnost registrovaných ochranných známek

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Vždy po 10-ti letech je možné znovu obnovit a prodloužit tak její platnost o dalších 10 let. Pokud vlastník o obnovu ochranné známky nepožádá, ochranná známka zanikne se všemi právnimi důsledky.

Absolutní důvody bránící zápisu ochranné známky do rejstříku:
- které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a,
- které nemá rozlišovací způsobilost,
- které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností,
- které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech,
- které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
- které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
- které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,
- které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů,
- které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy,3) k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,
- které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy,3) jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,
- které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,
- jehož užívání se příčí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Právo přednosti - priorita

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti (priorita), tzn., že přihlašovatel má přednost před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby shodné nebo podobné. 

Vymezení výrobků a služeb

Přihláška ochranné známky musí mimo jiné obsahovat přesné vymezení výrobků a služeb, pro které má být zapsána. Ochranné známky se dají zařadit do 1 - 45 tříd výrobků a služeb. Každá služba nebo výrobek je přesně zařazen do dané třídy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Příklad třídění:

třída 2 - černý japonský lak, aglutinační činidla pro barvy, fixativy do akvarelových barev, barvicí materiály k použití při výrobě animovaných filmů, kebračo na barvení, kopálový lak.

třída 6 - zajišťovací kleštiny na znehybnění kol automobilů, kovo-keramický kompozitní materiál, ferochrom, houbovité železo, klenby z kovových materiálů pro podpěru rostlin, krycí čela na garnýže kovová.

třída 8 - biologicky rozložitelné příbory, ruční zařízení na dekantace tekutin, ručně ovládané honovací nástroje, loupače kukuřice s nučním pohonem, nátroje na řezání maticových závitů, obuvnická kopyta pro ruční práci.

třída 35 - administrativa prodeje, marketingové informace, adresování obálek, databázová kontrola zásob, zpracování dat v elektronické formě, evidence firemních záznamů, fakturace, firemní plánování, vkládání a kompilace informací do počítačových databází. 

třída 44 - akvakultura, charitativní služby, jmenovitě poskytování lékařských služeb osobám v nouzi, dávkování farmaceutických přípravků, elektrolýza pro kosmetické účely, léčba kmenovými buňkami, lov ryb z hlubokého moře.

 

Průběh řízení o ochranné známce
Obsahuje-li přihláška ochranné známky všechny potřebné náležitosti (hmotněprávní i procesněprávní) a není-li přihlášené označení zamítnuto na základě absolutních výluk, zveřejní Úřad průmyslové vlastnictví (patentový úřad) přihlášku ve Věstníku a po dobu tří měsíců ode dne zveřejnění lze proti zápisu této přihlášky podat námitky. Takto lze dosti účinně zabránit zápisu takové známky, která by mohla porušit práva jiných osob. Pokud není námitka podána v zákonné lhůtě, patentový úřad ochrannou známku zaregistruje, i když je třeba zaměnitelná s jinou ochrannou známkou či obchodním jménem. Lhůta pro podání námitek oprávněnou osobou je neprodlužitelná. K právům nejenom majitele ochranné známky patří i možnost požádat Úřad průmyslové vlastnictví (patentový úřad) o zrušení ochranné známky nebo podat žádost o její neplatnost.

 

Možnosti registrace ochranné známky v zahraničí:

Národní registrace (National trademark) - ÚPV

Ochrannou známku je možno přihlásit jednotlivě u Úřadu průmyslového vlastnictví (patentového úřadu) konkrétního státu podobně jako výše popsanou českou národní přihlášku. K tomu je nutno obligatorní zastoupení spolupracujícím patentním zástupcem, kterého má naše kancelář ve většině států světa.

 

Mezinárodní registrace (International trademark) - WIPO

Mezinárodní ochranná známka se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Předpokladem pro mezinárodní zápis je existence již zapsané národní (např. české) ochranné známky. Jediným zápisem mezinárodní známky lze dosáhnout ochrany ve všech státech, které jsou členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, resp. Protokolu k této dohodě (v současnosti cca přes 100 států světa).

[Více informací o mezinárodních přihláškách ochranných známek]

 

Registrace v EU (ochranná známka EU) - EUIPO
Ochranná známka Evropské únie (EU) (dříve Společenství) se vztahuje na členské státy Evropské unie. Podobně jako u mezinárodního zápisu, i zde lze jediným zápisem známky EU před EUIPO (European Union Intellectual Property Office) se sídlem v Alicante (Španělsko), dosáhnout ochrany ve více státech, v tomto případě ve všech státech Evropské únie. Pro ochrannou známku EU není stanovena podmínka existence národní ochranné známky, tzn., že lze podat přihlášku přímo u EUIPO. Mezi nesporné výhody této známky patří i její automatické a bezplatné územní rozšiřování při dalším rozšíření EU.

[Více informací o ochranných známkách EU]