Registrace ochranné známky ® - [CENA]

Již více jak 32 let řešíme vše v souvislosti s registrací ochranných známek 

Naši klienti např.

Hello AMIX ryor.jpg   TereziaAGRO  Chocolandcrocodille Hollandia portu ITALAT hájek hájková  Bageterie BoulevardJOALIS  Krásná a zdravá  Larrin Rochůz   Contours  PENCO  SAMBA  Filmexport floria  FreeVillage  HelmaModels RosenPharma TAMDAFOODS OrexTravel Tomato.cz 

Aktuálně: od 22.1.2024 vyřizujeme pro naše klienty DOTACE na rok 2024 pro nové ochranné známky a průmyslové vzory včetně evropských. Udělený grant dokáže významně snížit náklady na přihlášení těchto práv. Grant činí 75% ze správních poplatků a lze jej čerpat až do výše 1000,- EUR. Neváhejte nás kontaktovat [Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.]

Co pro Vás v rámci registrace ochranné známky zařídíme:

 • připravíme návrh seznamu výrobků a/nebo služeb na míru dle Mezinárodního třídění a v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a doporučíme případné rozšíření seznamu tak, aby skutečně odpovídal Vašemu zaměření
 • doporučíme případnou úpravu loga, zajistíme základní grafické úpravy v rámci ceny za registraci ochranné známky
 • upozorníme na zjevná rizika, která mohou vzniknout v průběhu zápisného řízení
 • provedeme základní rešerši na shodnost a upozorníme Vás na případná rizika
 • bezodkladně zpracujeme a podáme žádost o registraci ochranné známky (včetně urgentního zpracování bez navýšení ceny)
 • v průběhu řízení vyřídíme základní výhrady Úřadu
 • při závažnějším průběhu řízení Vás upozorníme na nastalou situaci, provedeme analýzu celého problému (např. v případě připomínek k zápisu, námitkám proti zápisu) a navrhneme možná řešení, která by mohla vést k registraci ochranné známky a upozorníme na případná rizika 
 • po úspěšném zápisu ochranné známky Vám zašleme osvědčení o zápisu a zařadíme Vás do databáze sledování k obnově
 • po zápisu ochranné známky vedeme Váš spis a pokud nastanou komplikace po zápisu (např. uplatněný návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, návrh na zrušení ochranné známky apod.) provedeme analýzu celého problému a navrhneme možné řešení k udržení zachování Vaší ochranné známky. 

Cena za registraci ochranné známky?
Cena za registraci ochranné známky je odvislá od rozsahu výrobků a služeb a počtu tříd mezinárodního třídění do kterých se výrobky a služby zatřídí. Celková cena za registraci národní (ČR) ochranné známky se pohybuje v průměru okolo cca 11000,- Kč včetně správního poplatku (do 3 tříd, základní správní poplatek činí 5000,- Kč s grantem ušetříte od 3750,- Kč). U ochranné známky EU (27 členských států EU) se cena za přihlášení pohybuje celkově v průměru okolo 32.000,- Kč včetně správního poplatku (záleží na počtu tříd, správní poplatek začíná na 850 EUR tj. cca 21,5 tis Kč s grantem ušetříte od cca 15 - 25 tis. Kč). S vyšším počtem tříd se náklady na přihlášení o něco zvyšují. Pokud při zápisném řízení nevzniknou větší komplikace (např. připomínky, námitky nebo po zápisu návrhy na prohlášení neplatnosti, návrhy na zrušení apod.) jedná se o náklady na 10 let. U mezinárodní ochranné známky je výpočet složitější, protože je třeba vzít v potaz státy, ve kterých chcete získat ochranu (řada států má individuální poplatky). Náklady na registraci mezinárodní ochranné známky Vám tak spočítáme individuálně, stejně tak Vám spočítáme náklady na registraci národní nebo evropské ochranné známky, tak nás NEVÁHEJTE Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. (používáme e-mail, WhatsApp, Telegram, Signál).

Registraci ochranné známky mimo mezinárodní systém zápisu ochranných známek Vám také zajistíme a to vše velmi transparentně. 

Kdy nás můžete kontaktovat? 

Nejlépe nás kontaktujete v pracovním týdnu, ale rádi s vámi probereme Vaše požadavky i o víkendu. Zavolejte nám a získejte odbornou konzultaci zdarma. Používáme e-mail, WhatsApp, Telegram, Signál ;-) ... +420 601 288 015.   

 

Co je ochranná známka?

Ochranné známky jsou jedním z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších způsobů označování výrobků a služeb. Tyto označení lze umístit na jakýchkoliv výrobcích, obalech výrobků, propagačních materiálech, na obchodních listinách, k označení služeb apod. a to v nejrůznějších rozměrech, tvarech, grafických úpravách a v jakýchkoliv barevných provedení.Ochranné známky slouží k odlišení výrobků nebo služeb jednoho výrobce od druhého.

Proč si registrovat ochrannou známku?

Proč registrovat ochrannou známku

 • ochrana a exkluzivní užívání značky
 • právní jistota a klid při užívání značky
 • ochranná známka ® je symbolem důvěryhodnosti a zvyšuje prestiž značky
 • umožňuje účinně bránit neoprávněnému užívání značky
 • obrana proti napodobitelům a pirátům v krádeži značky
 • ochranná známka ® je silným reklamním prostředkem
 • může zvýšit hodnotu značky při prodeji
 • pomůže zabránit budoucím sporům

Proč neregistrovat ochrannou známku

 • užívání značky bez právní jistoty
 • nebezpečí ztráty užívacího práva
 • strach zákazníků při nákupu
 • komplikovaná obrana při zneužití či napodobení značky třetí osobou
 • horší postavení při napadení ze zneužití či napodobování jiné ochranné známky
 • nemůžete snadno bránit prodeji padělků Vašich produktů
 • nemůžete snadno zabránit registraci podobných ochranných známek jinými firmami

Registrace ochranné známky je investice do Vaší firmy, která se Vám mnohonásobně vrátí. Neváhejte a registrujte s námi. Máme zkušenosti, férový přístup i dobré ceny ;-). 

 

Co může být ochrannou známkou?

Dle zákona může být ochrannou známkou jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé

a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a

b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Označení ochranné známky

Registrovaná ochranná známka se označuje symbolem R v kroužku ® nejčastěji umístěném v pravém horním rohu. Umístění symbolu ® zákon nenařizuje, ale je vhodné je k chráněnému označení umístit a dát tím najevo, že je označení chráněno. 

Platnost registrovaných ochranných známek

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Vždy po 10-ti letech je možné znovu obnovit a prodloužit tak její platnost o dalších 10 let. Pokud vlastník o obnovu ochranné známky nepožádá, ochranná známka zanikne se všemi právnimi důsledky

Absolutní důvody bránící zápisu ochranné známky do rejstříku

 • které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a,
 • které nemá rozlišovací způsobilost,
 • které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností,
 • které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech,
 • které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
 •  které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
 • které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,
 • které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů,
 • které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy,3) k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,
 •  které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy,3) jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,
 • které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,
 •  jehož užívání se příčí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Právo přednosti - priorita

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti (priorita), tzn., že přihlašovatel má přednost před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby shodné nebo podobné. 

Vymezení výrobků a služeb

Přihláška ochranné známky musí mimo jiné obsahovat přesné vymezení výrobků a služeb, pro které má být zapsána. Ochranné známky se dají zařadit do 1 - 45 tříd výrobků a služeb. Každá služba nebo výrobek je přesně zařazen do dané třídy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Příklad třídění:

třída 1 - rubidní sloučeniny, vinan, moderátory neutronů v jaderných reaktorech, magnesia levis, vitaminy pro farmaceutické aplikace, in vitro modely lidských tkání pro hodnocení účinnosti léků, draselná sůl kyseliny hexafluorokřemičité.

třída 2 - barvivo z achiote, zkaramelizovaný cukr, cukrový kulér, tónovací pasty, extrakt z quebracha, zahušťovadla do laků, akáciová guma, olovnatá běloba, dispergační přísady v prášku pro dekoratéry malíře, přísady do chemických barev ve podobě vyrovnávacích faktorů

třída 7 - zařízení pro depozici z plynné fáze, kondenzační jádra, stoly s křížovým posuvem X-Y, homogenizátorá zařízení, stroje k indexaci obrobků, signalizační vozy dopravního značení, průvlečky pro zaklínování ložisek z válečků, škrabky na brambory, bělicí stroje

třída 35 - kompilace a vkládání citlivých informací do počítačových databází, back-office prodejních aktivit, public relations (podávání informací), označování obálek pro poštovní doručení, Systém pro správu skladu WMS, manipulace s daty, vedení firemní dokumentace, fakturační činnosti, rozvoj firmy. 

třída 44 - plánované obhospodařování vodních ploch, dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, jmenovitě poskytování lékařských služeb osobám v nouzi, příprava dávek farmaceutických přípravků, elektrolýza ke kosmetickým účelům, léčebné metody pomocí kmenových buněk, rybolov v hlubokých mořích.

 

Průběh řízení při registraci ochranné známce
Obsahuje-li přihláška ochranné známky všechny potřebné náležitosti (hmotněprávní i procesněprávní) a není-li přihlášené označení zamítnuto na základě absolutních výluk, zveřejní Úřad průmyslové vlastnictví (patentový úřad) přihlášku ve Věstníku a po dobu tří měsíců ode dne zveřejnění lze proti zápisu této přihlášky podat námitky. Takto lze dosti účinně zabránit zápisu takové známky, která by mohla porušit práva jiných osob. Pokud není námitka podána v zákonné lhůtě, patentový úřad ochrannou známku zaregistruje, i když je třeba zaměnitelná s jinou ochrannou známkou či obchodním jménem. Lhůta pro podání námitek oprávněnou osobou je neprodlužitelná. K právům nejenom majitele ochranné známky patří i možnost požádat Úřad průmyslové vlastnictví (patentový úřad) o zrušení ochranné známky nebo podat žádost o její neplatnost.

 

Základní zákony, které se týkající ochranných známek

 • zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Možnosti registrace ochranné známky v zahraničí:

Národní registrace (National trademark) - ÚPV

Ochrannou známku je možno přihlásit jednotlivě u Úřadu průmyslového vlastnictví (patentového úřadu) konkrétního státu podobně jako výše popsanou českou národní přihlášku. K tomu je nutno obligatorní zastoupení spolupracujícím patentním zástupcem, kterého má naše kancelář ve většině států světa.

 

Mezinárodní registrace (International trademark) - WIPO

Mezinárodní ochranná známka se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Předpokladem pro mezinárodní zápis je existence již zapsané národní (např. české) ochranné známky. Jediným zápisem mezinárodní známky lze dosáhnout ochrany ve všech státech, které jsou členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, resp. Protokolu k této dohodě (v současnosti cca přes 100 států světa).

[Více informací o mezinárodních přihláškách ochranných známek]

 

Registrace v EU (ochranná známka EU) - EUIPO
Ochranná známka Evropské únie (EU) (dříve Společenství) se vztahuje na členské státy Evropské unie. Podobně jako u mezinárodního zápisu, i zde lze jediným zápisem známky EU před EUIPO (European Union Intellectual Property Office) se sídlem v Alicante (Španělsko), dosáhnout ochrany ve více státech, v tomto případě ve všech státech Evropské únie. Pro ochrannou známku EU není stanovena podmínka existence národní ochranné známky, tzn., že lze podat přihlášku přímo u EUIPO. Mezi nesporné výhody této známky patří i její automatické a bezplatné územní rozšiřování při dalším rozšíření EU.

[Více informací o ochranných známkách EU]